تنهایی در انجمن نوابغ و احمق‌ها

11,000 تومان

دراین فکرم که باید سفری به تهران بروم، وسایلم را بیاورم و پول رهن انبار را بگیرم،لازمم خواهدشد.

بعد برمی گردم، یعنی ذهننم برمیگردد و گذشته را دوره می کند.یاد خانم مهندس پارسی گو می افتم و یاد زنم، که حالا دیگر حتما باید بگویم زن سابقم.

 

مطالعه بخشی از کتاب