جعبه ابزار نظریه

22,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهجفری نیلون
مترجمعباس لطفی زاده
قطعرقعی
تعداد صفحات352
نوبت چاپ1
سال نشر1396

یکی از ویژگیهای بارز این کتاب، توجه به پژوهشهای بینرشتهای و بهرهمندی از مفاهیم رشتههای مختلف علوم انسانی جهت غنای نظریة اجتماعی و فرهنگی است. متن حاضر پیشدرآمد سودمندی برای ورود علاقهمندانِ حوزههای گوناگون فرهنگی به مباحث نظری و نظریهپردازی اجتماعی، فرهنگی و هنری است.

کتاب جعبه ابزار نظریه با فرا رفتن از چارچوبهای خشکِ متون نظریة فرهنگی و اجتماعی، مخاطب را به تفکر انتقادی در بافت زندگی روزمره فرا میخواند. این کتاب بیش از آنکه تفسیر و توضیح خشک نظریهها باشد، تمرینی است برای تفکر انتقادی و انضمامی، و این امر با به پرسش کشیدنِ دیدگاههای گوناگون در متن پرحادثة زندگی روزمره جمع میشود.

مؤلفان تمام همت خود را صرف واکاوی مفاهیم بغرنجی میکنند که به صورت طبیعی در زندگی روزمره تجربه میشوند. واکاوی و ساختزدایی از این مفاهیم ضمن شناخت عمیق‌تر پیچیدگیهای فرهنگی، انسان را در مواجهه با نظامهای قدرت تواناتر میسازد. از این رو، این متن سرشار است از ارجاعاتِ انضمامی به حیات فرهنگی و اجتماعی جامعة معاصر. 

 

مطالعه بخشی از کتاب