جمجمه جوان

هدف اصلی مجموعه رمان ژانر نوشتن و انتشار رمان‌هایی متناسب با فرهنگ ایرانی (هرچند در برخی از وجوه تمایز چندانی میان ما و مخاطب جهانی وجود ندارد) و احترام به احساس، شعور و سلیقة فرهیختة نسل جدید مخاطبان است. جمجمه جوان، کاج‌ها وارونه‌اند، مرداد دیوانه، دیگر عناوین این مجموعه‌اند.
12,000 تومان

محمدحسن شهسواری، دبیر مجموعه، معتقد است هیچ نویسنده‌ای به اندازة ژانرنویس با شهرزاد همذات‌پنداری نمی‌کند. ژانرنویس مخاطب را بر سریر پادشاهی می‌نشاند و هدفی جز تسخیر تمام قلب و ذهن او ندارد. همچون شهرزاد، که اگر شب نمی‌توانست پادشاه را پای نقل خود نگه دارد هستی خود را از دست می‌داد، ژانرنویس نیز نمی‌تواند موفقیتش را به آینده و آیندگان موکول کند.

رمان جنایی جمجمة جوان نوشتة لاله زارع، با روایت شواهد یک قتل آغاز میشود. دربارة هر قتل معمولاً سه سؤال اساسی پیش میآید: «قاتل کیست؟»، «چگونه مرتکب قتل شده است؟»، «و چرا؟».

قهرمان داستان سروان نیروی انتظامیای به نام روزبه افشار است که هر بار با پروندة قتلی روبهرو میشود و جمجمه جوان اولین رمان پلیسی این مجموعه است.

 

مطالعه بخشی از کتاب