درباره عرفان مسیحی

مقالاتی در باب مراقبه، شهود، عمل و نظر و...
15,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
نوبت چاپ1
سال نشر1397
تعداد صفحات216

هدف از گردآوری و ترجمة مجموعه مقالات این کتاب، راهنمایی برای مطالعة عرفان مسیحی است. مقالات این کتاب به قلم نویسندگان صاحب‌نظر و همراه با کتاب‌شناسی غنی
نوشته شده، کتابی که پژوهشگران و هم خوانندگانِ علاقه‌مند به حوزة عرفان مسیحی
با مطالعة آن می‌توانند در مورد بعضی از مهم‌ترین اصولِ عرفانِ مسیحی و مسائل بحث‌برانگیزِ آن اطلاعاتی کلّی و معتبر حاصل کنند و سررشته‌ای برای مطالعة بیشتر به
دست آورند.

دربخشاولکتاب سعیشدهبعضیازمهم‌تریناصولعرفان مسیحیهمچون
اتحادعرفانیوشهود معرفیشود. مقالات این بخش به قلم افرادی نوشته شده‌‌اند که در آن حوزه صاحب‌نظر و صاحب اثر هستند. خواننده با مطالعة هر مقاله اطلاعاتی کلّی دربارة موضوع مقاله به دست می‌آورد و از مهم‌ترین آرا، آثار، و جریانات مربوط به آن نیز آگاه می‌شود.

دربخشدوممقالاتیدربارةدومسئلة بحث‌برانگیزعرفانمسیحیآمدهاست.

فصلاولبخشدومبهدیدگاهاصلاح‌گران پروتستاندربارةعرفانمی‌پردازدوفصل دومبهبررسیعرفاندرسنت‌های ابراهیمیوهندوبودایی.

مجموعه مقالات حاضر، چه در بخش اول و چه در بخش دوم، تعدادی از موضوعات را در بر می‌گیرد، زیرا خود صرفاً بر بنیانِ انتخاب از مقالاتِ دو کتاب شکل گرفته است.

مطالعه بخشی از کتاب