ذهن ارتجاعی

ذهن ارتجاعی کتابی است در باب تاریخ اندیشه محافظه کاری از انقلاب فرانسه تاقرن بیست و یکم . تمرکز کتاب بر اروپای غربی و آمریکاست و این ایده را مطرح می کند که محافظه کاری در اساس راه و روشی سیاسی درواکنش به جنب