زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه

تأمل در مفاهیم زمان و کیهان و کیفیت تجلی آن‌ها در عرصة تاریخ و به‌ویژه تاریخ‌نگاری، انگیزة اصلی فراهم آوردن این مجموعه بوده است. زمان‌نگری و کیهان‌باوری را باید بیشتر محصول دغدغة اولیة مؤلف دربارة کیفیت تأثیرگذاری جهان‌بینی مورخان در شیوة تاریخ‌نگاری عصر صفویه ارزیابی کرد.
14,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
سال نشر1396
نوبت چاپ1
تعداد صفحات184

مؤلف این مجموعه را به اعتبار رویکرد زمان‌محورِ مورخان به جهان پیرامون خویش و باور آن‌ها به دخالت امور کیهانی در زندگی بشری، به ترتیب با دو مفهوم «زمان‌نگری» و «کیهان‌باوری»، ممتاز ساخته است.

پژوهش در معنا و تأثیر این دو مفهوم در عرصة تاریخ‌نگاری عصر صفویه، با این پرسش اساسی آغاز شد که آیا ایده‌های کیهانی می‌توانسته بر محتوای تاریخ‌نگاری‌ها و نیز شیوه‌های تاریخ‌نویسی تأثیرگذار باشد؟ و اگر آری، چگونه؟ مؤلف با توجه به میراث غنیِ تاریخ‌نگاریِ عصر صفویه و نیز با ملاحظة آشنایی بیشتر با این دورة تاریخی، بر آن شد تا این پرسش را در زمینة تاریخ صفویه طرح کند.

این مجموعه با نگرشی نو به زمان تاریخ‌نگارانه پایان می‌گیرد؛ نگرشی منتهی به یک راه‌حل عملی با هدف زُدایش افراط‌گرایی‌های مذهبی.

 

مطالعه بخشی از کتاب