فلسفه در قرن جدید

مقاله‌های این کتاب نوشته‌های پراکندة جان سرل در نزدیک به دو دهة اخیر است که برای طیفی از مخاطبان نوشته شده‌اند. این مقاله‌ها نمایانگر اشتغال ذهنی نویسنده در سه حوزه فلسفه یعنی فلسفة ذهن، فلسفة زبان و فلسفة اجتماع است.
21,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندههلن فیشر
قطعرقعی
سال نشر1396
نوبت چاپ1
تعداد صفحات311

دامنه این جستارها گسترده است: هستی‌شناسی اجتماعی، که در آن جان سرل می‌کوشد با بیانی فشرده و آموزنده آرای خود را که در مواضع دیگر با جزئیات آورده است به اختصار توضیح دهد:

هوش مصنوعی و علوم شناختی، که به بررسی وضعیت کنونی آن و بیان اندیشه‌های اخیر سرل در این باره اختصاص دارد.

فلسفة زبان، که در آن سرل با برقراری ارتباط میان ایده‌های مختلف، پاسخ‌هایی اصیل به پرسش‌هایی بنیادی می‌دهد.

همچنین در این کتاب جستارهایی دربارة محدودیت‌های تحقیق و تفحص پدیدارشناختی، مسئلة ذهن‌ـبدن و نیز چیستی و آیندة فلسفه از نگاه جان سرل خواهید یافت.

نقدی بر این کتاب

مطالعه بخشی از کتاب