مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهبرنارد دِسپانیا
مترجمرسول رکنی زاده