مجموعه تاریخ جهان 3 (51 تا 73)

580,000 تومان

«مجموعة تاریخ جهان» میکوشد چشماندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائة زمینههای فرهنگیِ رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود میسازد. «مجموعة تاریخ جهان» اندیشههای سیاسی، فرهنگی و فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن از بینالنهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای قرون وسطی و دیگر تمدنهای جهانی تا روزگار ما پی میگیرد. این مجموعه نهتنها برای آشناییِ خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه همچنین در پی آگاه ساختن آنها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسانهاست.

هر جلد از این مجموعه برداشتی جامع و روشن از یک دورة مهم تاریخی را به خواننده ارائه میکند.

برخی از عناوین  این مجموعه در سالهای مختلف برندة کتاب برتر جشنوارة کتابهای آموزشی رشد شدهاند، و همچنین در شورای کتاب کودک از آنها تقدیر شده است.