معمای مرگ ویچی

32,000 تومان

جسد فروشندة اهل روستای گرتسن‌اشتاین در جنگل کشف شده است. آیا فروشندة روستایی خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟ قاتلش کیست؟ زندانی سابق اِروین اشلومپف؟ 

مردم روستای گرتسن‌اشتاین در مورد مرگ مشکوک فروشنده چیزهایی می‌دانند، اما اطلاعاتشان را رو نمی‌کنند. اروین اشلومپف بر بی‌گناهی خود اصرار می‌ورزد و از شدت درماندگی می‌خواهد دست به خودکشی بزند. کارآگاه اشتودر، کارآگاه بی‌شیله‌پیلة سویسی، نسبت به گناهکار بودن جوانک به شدت دچار تردید می‌شود و برای یافتن حقیقت خود را به آب و آتش می‌زند، طورفلای که حتی با کله‌گنده‌های ثروتمند و بانفوذ هم درمی‌افتد و ...

فریدریش گلاوزر (۱۸۹۶-۱۹۳۸م)، نویسندة سویسی  اولین نویسندة آلمانی‌زبان است که به طور حرفه‌ای دست به نوشتن رمانی پلیسی زده است و، با مطرح کردن نابسامانی‌های اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها، به ادبیات این ژانر بُعد و معنای تازه‌ای بخشیده است. فریدریش گلاوزر پدر ادبیات پلیسی کشورهای آلمانی‌زبان محسوب می‌شود. کتاب‌های او به اکثر زبان‌های اروپایی ترجمه شده است. از سال ۱۹۸۷ همه‌ساله، به بهترین رمان ژانر پلیسی/جنایی که به زبان آلمانی تألیف می‌شود جایزه‌ای به اسم جایزة فریدریش گلاوزر اعطا می‌شود.